På Bellmanskällans Montessoriförskola går totalt 78 barn.

De yngre barnen går på Pandan och Nallen. De äldre barnen går på någon av förskolans äldre barns avdelningar: Nyckelpigan, Myran eller Elefanten.

Förskolans pedagogiska inriktning är att följa Montessoripedagogiken och dess holistiska hållning och pedagogikens grundläggande tanke att sätta barnet i centrum. I praktiken görs detta genom att förskolan följer grundstenarna inom Montessori.

  • Pedagogiken utgår från helheten och fredstanken. Maria Montessori sade ” Allt börjar med barnen”. Pedagogerna arbetar för att ge barnen en förståelse för hur allt i världen hänger ihop. Genom att lära barnen artighet och vänskap tidigt utvecklas barnens känsla för respekt för andra människor.
  • Pedagogerna har respekt för barnet och visar tilltro till barnet och dess strävan efter självständighet. Barnets största önskan är att vilja göra saker själv.
  • Pedagogerna ordnar en förberedd miljö och tror på barnets medfödda lust att lära sig. Miljön stimulerar barnens nyfikenhet och upptäckarlust kring vardagsgöromål, språk, biologi, geografi, matematik, skapande och kultur.
  • Pedagogerna ger barnen frihet under ansvar och låter barnet arbeta efter eget intresse. Pedagogerna har tilltro till att barnets ansvarskänsla byggs upp i en strukturerad och planerad pedagogisk verksamhet och miljö.
  • Material på förskolan utgår från Konkretion och motorik. Förskolan har konkret material som stimulerar barnets sinnen, intellektuella utveckling och dess behov av att öva på sin grov och finmotorik. Materialen hjälper barnen att förstå abstrakta begrepp och fenomen.

Läs mer om hur pedagogerna arbetar med yngre respektive äldre barnen på avdelningarna.

Slide 3