Bellmanskällans Montessoriförskola kännetecknas av ett stort engagemang eftersom förskolan är ett föräldrakooperativ. Alla familjer bidrar med ansvar och ser ett stort värde i att skapa en fantastisk förskola för både barn och för pedagoger.

Förskolans mål och vision

Förskolans vision är Maria Montessori uttryck för mänskligheten:

”Allt har en särskild avsikt. Alla har ett särskilt ansvar. Alla delar hör ihop och bildar en helhet. Hela världen i gemenskap. Fred på jorden.”

 Föräldrakooperativets och förskolans mål är att:

-Erbjuda barnen en utbildning utifrån montessoripedagogiken

-Driva ett föräldrakooperativ med ekonomi i balans.

Förskolans värdeord som genomsyrar verksamheten är:

-Kärlek och omsorg

-God kommunikation

-Gott samarbete

Förskolans huvudman är styrelsen för föräldrakooperativet. I förskolans styrelse sitter 12 ledamöter – föräldrar som väljs vid föreningens årliga stämma i maj. Rektor och personalrepresentanten är adjungerade till styrelsen. Styrelsen skapar goda förutsättningar för rektor att driva förskolan.

Rektor och skolchef är Berit Oscarsson och driver alla dagliga verksamhets- och personalfrågor.

Förskolans välutbildade och erfarna pedagoger integrerar Montessoripedagogiken på ett självklart sätt i verksamheten. Förskolan har en egen kock och lokalvårdare.

Förskolans pedagogiska inriktning är att följa Montessoripedagogiken och dess holistiska hållning och pedagogikens grundläggande tanke att sätta barnet i centrum.

Bellmanskällans Montessoriförskola ligger i ljusa och luftiga lokaler på Brådstupsvägen i Mälarhöjden.

Innemiljön är det som mest är karaktäristiska på en montessoriförskola. Lokalerna är möblerade efter barns behov och förutsättningar. Miljön har tydlig struktur och ordning. Montessorimaterialet som finns är konkret ”hands on” material. Barnen får utforska, undersöka och arbeta med material som fyller flera funktioner och har flera lärandeobjekt. Miljön och pedagogernas förhållningssätt stödjer barns utveckling av självkänsla, självständighet och ansvarskänsla.

Utemiljön förskolan har är Kastanjeparken där barnen tas emot på morgonen och där barnen leker på dagarna. Parken erbjuder rika möjligheter för barnen att utveckla sin motorik. Här finns skog, klätterställningar, gungor och sandlådor. På vintern åks det madrass i parkens pulkabacke.

Start2