Synpunkter eller klagomål på verksamheten kan lämnas till berörd personal eller till rektor. Skriftliga synpunkter kan mailas in till rektor på info@bellmanskallan.se. Önskar du/ni lämna ett anonymt klagomål kan det ske genom ett anonymt brev som läggs i rektors brevlåda på kontorsdörren. Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för återkoppling till de som lämnat in klagomål. Klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras.

Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som vidtagits av rektor eller om rektor anser att frågan bör avgöras av huvudmannen förs frågan vidare till styrelsen för Bellmanskällan. Styrelsen tar då över ansvaret för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.